Tư vấn giám sát tiếng anh là gì? 100 từ thông dụng

Tư vấn giám sát tiếng anh là gì? Supervision consultants: Tư vấn giám sát 88 CHỨC DANH CÔNG VIỆC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG BẰNG TIẾNG ANH People on site: Người ở công trường   Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng và thiết bị Owner /’ounə/: Chủ Đọc tiếp…